Публічна оферта

надання послуг  юридичних послуг.

м. Київ

від 11.06.21 р.

1.  Загальні положення

 • Наведена нижче інформація є публічною офертою (офіційною пропозицією Адвоката Бондар О.Г., зареєстрованого як ФОП (далі – Виконавець), будь-якій юридичній або фізичній особі (далі – Замовник, а разом Сторони) укласти Договір про надання послуг з юридичних послуг/ Договір про надання правової допомоги, у тому числі генеалогії та легалізації, включаючи переклад (далі – Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.
 • Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг з юридичних послуг (далі – Послуги).
 • Якщо Ви згодні з умовами цієї публічної оферти, Ви можете зробити оплату Послуг або направити замовлення про надання послуг – електронне повідомлення, на електронну пошту Виконавця або через контактну форму на сайті Виконавця, яке містить інформацію, необхідну для надання Юридичних послуг (далі за текстом – замовлення). У цьому випадку вважається, що Ви стаєте Замовником Послуг, цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної публічної оферти (пропозиції), в повному обсязі і безумовно приймаєте її. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов’язання надати Послуги.

2.  Предмет Договору

 • Замовник доручає, а Виконавець надає послуги з юридичних послуг, що включають у себе, зокрема, але не виключно: юридичні послуги представництва інтересів Замовника в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, та перед фізичними особами, з питань отримання, поновлення, оформлення, дооформлення та засвідчення будь-яких документів, а також проставлення штампу «Апостиль» і легалізації документів, та інших послуг, також письмовий та усний переклад з іноземних мов українською(російською), а також з української (російської) іноземними мовами.

3.  Обов’язки Виконавця

 • Надавати послуги, що замовлені Замовником та своєчасно виконувати всі доручення Замовника, звітувати перед Замовником про результати виконання робіт.
 • Під час виконання робіт діяти згідно з побажаннями Замовника та своїми професійними знаннями і досвідом.
 • Вважати інформацію, що надається Замовником, конфіденційною.
 • Гарантувати повне збереження та повернення наданих Замовником за актом приймання-передачі оригіналів документів.
 • У разі в подальшому заключення з Замовником індивідуального договору про надання правової( правничої) допомоги усі взаємовідносини з Замовником підпадають під дію Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», включаючи приписи статті 22 цього Закону щодо адвокатської таємниці.
 • У разі необхідності Виконавець має право залучати фахівців для виконання послуг, письмово повідомивши Замовника на електрону адресу, яка зазначена у замовленні

4.  Обов’язки Замовника

 • Оплачувати послуги Виконавця в розмірі, порядку і терміни, що погоджені Замовником та Виконавцем.
 • Своєчасно і в повному обсязі доводити до відома Виконавця інформацію щодо замовлення, яке доручено Виконавцю, зокрема бажані терміни надання послуг, особливі вимоги до мови, форми та змісту перекладу та оформлення документів.
 • Перевірити відповідність отриманих Послуг замовленню і повідомити результат цієї перевірки Виконавцю протягом 5 робочих днів з дня отримання Послуг.
 • У разі наявності зауважень до роботи, яку виконав Виконавець, надати для ознайомлення перелік зауважень та/ або текст перекладу із зазначеними виправленнями.

Стилістичні та синонімічні виправлення, що не змінюють змісту тексту, до уваги не беруться.

4.5.У разі якщо Замовник протягом 3 робочих днів  після закінчення етапу виконання Виконавцем не направить письмову претензію, то послуги  вважаються надані у повному обсязі та жодна із сторін не має будь яких  зауважень, та не потребують підписання Акту виконаних послуг між Сторонами, в тому числі щодо якості, вартості та оплати наданих послуг.

4.6 Для повноцінного виконання юридичних послуг Замовник обов’язується надати сканкопії документів на електрону адресу Виконавця.

5.  Терміни і порядок виконання послуг

 • Термін і порядок виконання робіт погоджуються Замовником та Виконавцем окремо, під час здійснення замовлення послуг.
 • У разі внесення Замовником доповнень або змін до замовлення, виконання Виконавцем переноситься на термін, необхідний для виконання зазначених робіт.

6.  Вартість послуг та порядок оплати

 • Вартість Послуг визначається за нормами та розцінками Виконавця, а також за домовленістю сторін та погоджується з Замовником через e-mail або під час прийняття замовлення. При визначенні вартості перекладу враховуються обсяг замовлення, рівень складності тексту для перекладу, строки виконання перекладу, рівень складності форматування та оформлення тексту.
 • Актуальний прайс-лист на послуги Виконавця заходиться за адресою Прайс-Лист  . Ціни, зазначені у ньому орієнтовні, залишкова ціна визначається у договорі з Клієнтом.
 • Оплата Послуг здійснюється як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок у формі 100% авансу після погодження усіх істотних умов. При оплаті через Банк Замовник зобов’язаний указати в платіжному документі номер рахунку, отриманого від Виконавця. Оплата послуг може буті проведена через виставлення Рахунку на e-mail через  систему LiqPay/Wayforpay, відповідно до її правил та політик.
 • Виконавець може не надавати послуги у випадку, якщо в платіжному документі Замовником не вказано номер рахунку до моменту приведення платіжного документа у відповідність.
 • При безготівковому розрахунку факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а строк надання послуг розпочатим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.
 • Оплата рахунку вважається беззаперечним прийняттям умов цієї оферти.

7.  Відповідальність сторін

 • Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що будь-які матеріали в складі наданих Послуг не містять помилок. Виконавець робить всі розумні зусилля й міри з метою недопущення цього. Якщо Замовник виявить у перекладі помилки або неточності, що спотворюють суть оригінального тексту, Виконавець безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.
 • Виконавець не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, пропусків, неточностей, дефектів, затримок у роботі або передачі даних й інших причин. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.
 • Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратах, пов’язаних з порушенням положень оферти Замовником або іншими особами, або пов’язаним з використанням Замовником Послуг.
 • Виконавець виконує прохання Замовника, спрямовані тільки з контактного e-mail Замовника. Контактним e-mail вважається адреса, зазначена у замовленні, а за її відсутності – адреса, з якої Замовник надіслав e-mail із замовленням.
 • Форс-мажорні обставини. Жодна відповідальність за невиконання Договору не може настати, якщо це невиконання сталося з причин, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, а саме: стихійного лиха, військових дій, втручання влади, невиконання органами влади взятих на себе зобов’язань та інше. За цієї умови форс-мажор автоматично подовжує термін виконання обов’язків за Договором на 6 місяців. По закінченні цього терміну будь-яка зі Сторін може перервати дію Договору.
 • Якщо Замовник з будь-якої причини перериває виконання робіт, він сплачує Виконавцю вартість вже виконаної роботи.
 • При наданні Замовнику послуг Виконавець не несе відповідальності за строки й можливі затримки в наданні послуг, що викликані неоднозначною постановкою завдання Замовником.
 • Виконавець вправі на власний розсуд вирішувати питання, не визначені Замовником у замовленні, але необхідні для його виконання, в тому числі, але не обмежуючись, робити вибір одного з багатьох можливих варіантів перекладу, засвідчення та інше.

8.  Захист персональних даних

 • Замовник добровільно надає Виконавцю свою письмову безумовну та безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних, які стали відомі Виконавцю під час оформлення замовлення (надалі – «Персональні дані Замовника» та «обробка Персональних даних Замовника» відповідно), відповідно до мети обробки Персональних даних.
 • Замовник підтверджує, що йому повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних Виконавця у разі оформлення замовлення.
 • Строк зберігання Персональних даних Замовника встановлюється та починає обчислюватися з моменту оформлення замовлення та закінчується через п’ять років.
 • Терміни «Персональні дані», «обробка персональних даних», «поширення персональних даних», в даному пункті розуміються в значенні, зазначеному в статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» N 2297-VI від «01» червня 2010 року».
 • Усі знеособлені данні можуть бути передані або використані при формуванні маркетингових та рекламних стратегій, у тому числі за допомогою сервісів Google, Facebook та інших.

9.  Порядок вирішення суперечок

 • Сторони намагатимуться вирішувати всі спори та суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути в процесі роботи, на засадах взаємної згоди і довіри.
 • Неврегульовані спори та суперечки стосовно виконання цього Договору передаються на розгляд до Господарського суду м. Києва.
 • При розгляді спорів та суперечок, як докази, Замовник та Виконавець вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом.

10.  Дія оферти

 • Ця публічна оферта набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому даною офертою або після оформлення замовлення
 • Виконавець має право змінювати умови даної оферти в однобічному порядку. Датою набуття чинності змін цієї оферти є дата їхнього опублікування на веб-сайті Виконавця.
 • Виконавець може в однобічному порядку переглядати ціни на Послуги.
 1. Заключні положення
  • З усіх питань, неурегульованим у цьому тексті публічної оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.
  • Cookies-файли являють собою інформацію або фрагменти інформації, яка може зберігатися на комп’ютері чи інших пристроях з доступом до Інтернет користувача, наприклад, при відвідуванні користувачем сайту. Виконавець використовує сookies-файли, щоб зробити сайт простіше у використанні. Виконавець не може ідентифікувати користувача за інформацією, що зберігається в cookies-файлах.
   Сайт передбачає реалізацію певних функцій тільки при використанні cookies-файлів.
   Більшість cookies-файлів є «сеансовими», що означає, що вони автоматично видаляються з жорсткого диска користувача в кінці сесії, наприклад, коли користувач залишає сайт. Однак «постійні» cookies-файли зберігаються при багаторазовому відвідуванні сайту.
   Після того, як користувач отримує доступ до сайту, йому пропонується дати згоду на використання cookies-файлів. Якщо користувач не дає згоду на використання cookies-файлів, він не повинен відвідувати сайт. Якщо cookies-файли відключені, це може вплинути на зручність користування сайтом.
  • Виконавець має право змінювати матеріали розміщені на Сайті
  • Використання інформація на сайті є довідковою, та не є консультацією у в розумінні наданої послуги.

12.  Юридична адреса та банківські реквізити Виконавця

Адвокат Бондар Ольга Григорівна

08133 а/с 25,

т/с UA21  305299 00000 2621 8016 8003 80

ІПН 2826300183